THEWAYNEWS > Activity > พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมชูแนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

 

       พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมชูแนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

IMG_9136

          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ และผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์

8298

โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน รวมทั้งสื่อมวลชน จำนวน  900 คน เข้าร่วมงาน ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

9102

รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุพร้อมลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ

9117

การสร้างที่พักอาศัยพร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อผู้สูงอายุ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

9127

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวง พม. โดย ผส. ได้ดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2526 สำหรับในปี 2561 ได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของคนทุกวัยก่อนเข้าสู่การเป็นประชากรสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต

9122

โดยที่ผ่านมา กระทรวง พม. มีการดำเนินมาตรการที่สำคัญ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุ  มาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) และมาตรการการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ อีกทั้งได้ดำเนินการโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกมิติที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ นวัตกรรมการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเงินเพื่อเตรียมการสำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ นวัตกรรมอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ การบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน แฟชั่นของผู้สูงอายุ และการเปิดตัว Gold Application “เมนูสิทธิผู้สูงอายุ”