THEWAYNEWS > Activity > สทท. ร่วมกับ อพท. “พัฒนาระบบการตลาด และการขาย” 13 ชุมชนต้นแบบ เพื่อทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

     สทท. ร่วมกับ อพท. “พัฒนาระบบการตลาด และการขาย” 13 ชุมชนต้นแบบ เพื่อทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

CBT_5428-S

            สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการตลาด และการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน”ให้กับ13 ชุมชนต้นแบบของอพท. เพื่อเพิ่มศักษภาพด้านการตลาดและการขาย การทำประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ให้กับชุมชนทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

CBT_5436-S

          นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการจัดสัมมนา การพัฒนาระบบการตลาด และการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ให้กับ13 ชุมชนต้นแบบของอพท. พร้อมด้วย นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ หัวหน้าคณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายศิลาชัย สุหร่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางพัฒน์มาศ วงค์พัฒนศิริ ที่ปรึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)นายประสิทธิ์ ตัวแทน 13 ชุมชนต้นแบบของอทพ. และสื่อมวลชนร่วมสัมมนาคับคั่ง

CBT_5372-S

        นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กล่าวว่า “การจัดสัมมนา การพัฒนาระบบการตลาด และการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับ13 ชุมชนต้นแบบของอพท. ซึ่งเป็นโครงการที่ สทท. ทำ MOU. ไว้กับทางอพท. เป็นปีที่ 3 สทท. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน สทท.มีความตั้งใจที่จะให้ชุมชนต้นแบบ มีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินงานทางการตลาดและการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนได้เอง และขยายการตลาดและการขายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเองซึ่งมีสัดส่วนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CBT_5419-S

         ปัจจุบันมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางเองถึงราวร้อยละ 70 เดินทางเป็นกลุ่มทัวร์เพียงราวร้อยละ 30 และการเชื่อมโยงการขายการท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวและเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นแนวทางให้เกิดการตลาดและการขายการท่องเที่ยวกระจายไปยังชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจะทำให้บริษัทนำเที่ยวขายรายการนำเที่ยวได้ทั้งกลุ่มทัวร์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเอง ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เกิดระบบการตลาดและการขายการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป”

CBT_5393-S

        นายสุเทพ เกื้อสังข์ กล่าวว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อให้ชุมชนเข้าใจเรื่องการตลาดด้านท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพราะในขณะนี้นักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือนิยมเดินทางท่องเที่ยวมาเองที่เราเรียกว่า FIT เป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์ เราให้ความสำคัญทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ทำ Businees Matcing กับชุมชนต้นแบบของอพท.มาแล้วในหลายชุมชน ชุมชนก็ได้ความรู้เป็นโดยมาสมาคมฯเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน เขาก็จะได้รู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเขา จะได้เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

CBT_5426-S

         ในกลุ่มที่เดินทางมาเองเราก็ได้ร่วมกับสทท. นำวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทำการประชาสัมพันธ์ Online และการทำ Website ที่สำคัญต้องตรงกับเอกลักษณ์ หรือที่เราเรียกว่า Supply Base ของชุมชนนั้นๆด้วย ไม่ไปเปลี่ยนความเป็นอยู่เดิมของเขา สุดท้ายชุมชนก็จะนำประสบการณ์ที่ได้โดยตรง จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กลับไปปรับปรุงชุมชนของตนเอง นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชุมชนจะได้ประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้เกิดการสมดุลทั้งสองฝ่าย นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมีความสุข คนในชุมชนก็ให้บริการอย่างมีความสุขเหมือนกัน ”

CBT_5414-S

            นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ กล่าวรายงานว่า “การสัมมนาฯนี้เป็นการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือของ สทท. และ อพท.ในโครงการพัฒนาศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินงานระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2560 และระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ 2561 นี้ โดยการดำเนินงานในระยะที่ 1 และ 3 เป็นการสำรวจศึกษาและพัฒนาด้านสินค้าและบริการตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนต้นแบบ 13 ชุมชน

CBT_5385-S

CBT_5529-S

CBT_5405-S

CBT_5406-S

CBT_5407-S

CBT_5404-S

        สำหรับการดำเนินงานโครงการฯระยะที่ 3 นี้ จะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนต้นแบบมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานทางการตลาดและการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเอง นอกเหนือจากการขายกลุ่มศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาฯซึ่งชุมชนดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้ชุมชนพิจารณารูปแบบการขายที่เหมาะสมและชุมชนมีความพร้อม ซึ่งจะมีทั้งการขายตรงในช่องทางสื่อออนไลน์ การขายผ่านบริษัทนำเที่ยว และการขายผ่านเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย อันจะเป็นผลให้เกิดการขายการท่องเที่ยวไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต่อไป

CBT_5445-S

CBT_5447-S

CBT_5448-S

CBT_5449-S

CBT_5450-S

CBT_5452-S

CBT_5453-S

CBT_5454-S

CBT_5455-S

CBT_5556-S

CBT_5557-S

CBT_5563-S

CBT_5530-S

CBT_5408-S

         ในการสัมมนาครั้งนี้มีชุมชนต้นแบบเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนในเวียง ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน ชุมชนกกสะทอน ชุมชนปลาบ่า จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านไร่กองขิง ชุมชนสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนแหลมกลัด จังหวัดตราด

CBT_5346-S

CBT_5440-S

         ได้รับเกียรติ นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนายศิลาชัย สุหร่าย บรรยายเรื่องการพํมนาระบบการตลาด และการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และทำ Work Shop เรื่องการทำโปรแกรมทัวร์

CBT_5544-S

CBT_5548-S

        อาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณี มหาวิทยาลัยดุสิต บรรยายเรื่องการตลาด On – Line อาจารย์สนธยา แย้มเดช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องการทำ Website และ Work Shop ทดลองทำ Website

CBT_5555-S

        คุณโสดารินทร์ ธนเรืองโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยครีเอทีฟ บรรยายเรื่องการกำหนดราคาการจัดทำ Program และ Work Shop การกำหนดราคา Program Tour

CBT_5470-S

CBT_5471-S

CBT_5463-S

CBT_5459-S

CBT_5574-S

CBT_5498-S

CBT_5502-S

CBT_5483-S

CBT_5487-S

CBT_5507-S

CBT_5481-S

CBT_5474-S

CBT_5538-S

CBT_5539-S

CBT_5525-S

CBT_5380-S

CBT_5583-S

       สทท. ร่วมกับ อพท. “พัฒนาระบบการตลาด และการขาย” 13 ชุมชนต้นแบบ เพื่อทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร