THEWAYNEWS > Hot > ส.จ.บ. “ชวน ชิมทุเรียน เที่ยวน้ำตก ช้อปสินค้าโอท็อป” เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมืองจันทบุรี

        ส.จ.บ. “ชวน ชิมทุเรียน เที่ยวน้ำตก ช้อปสินค้าโอท็อป” เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมืองจันทบุรี

JST_9930-S

          สมาคมชาวจันทบุรี (ส.จ.บ.) จัดประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี และ “ ชิมทุเรียน ชวนเที่ยวน้ำตก ช้อปสินค้าโอท็อป” เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมืองจันทบุรี เพื่อพบปะสังสรรค์สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง MOU กับ อาลีบาบา ชาวจันทบุรีจะได้รับประโยชน์อย่างไร ต้องเตรียมตัวแบบไหน และแนะนำประชาสัมพันธ์ เส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยว ด้วยการพาชิมผลไม้ถึงสวน เที่ยวน้ำตกที่รัชกาลที่ 4 เคยเสร็จพร้อมรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ แล้วปิดท้ายด้วยการช้อปสินค้าโอท็อปกระจายรายได้สู่ชุมชน

JST_0177-S

   นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี โดยมี นายมานะ นพพันธ์ นายกสมาคมชาวจันทบุรี ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพย์ กรรมสมาคมชาวจันทบุรี ดร.อุดม ชลาสิทธิ กรรมสมาคมชาวจันทบุรี พ.ต.อ.สุรัชชัย คงรอด กรรมสมาคมชาวจันทบุรี นายปัญญาภัสสร์ กรรมสมาคมชาวจันบุรี คุณแก้วตา ธนพัฒนากุล กรรมสมาคมชาวจันทบุรี คุณสุรดี พงษ์พาณิชย์ กรรมสมาคมชาวจันบุทรี นายประสงค์ วังศิริไพศาล กรรมสมาคมชาวจันทบุรี และสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี ร่วมประชุมคับคั่ง

JST_9937-S

           นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ลงนาม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ กับ อาลีบาบา 4 ฉบับ ได้แก่ โครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ท ดิจิทัล ฮับในพื้นที่ EEC โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัล และการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E – Commerce โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล E – Commerce สำหรับผู้ประกอบการ SME และ Start Up และอาลีบาบาจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม แพลตฟอร์ม (Thailand Tourism Platform) สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกันบนออนไลน์

JST_9910-S

          เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีความร่วมมือในหลากหลายมิติ อาทิ การส่งเสริม SMEs ทุกระดับเข้าสู่ E – Commerce การพัฒนาของดาวเด่นหรือ Talents ของไทยในด้านดิจิทัล การยกระดับระบบโลจิสติกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นนำของอาลีบาบา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล

JST_9778-S

          เชื่อมโยงภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม ให้พื้นที่จันทบุรีและตราดสามารถเชื่อมต่อกับ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการให้ประเทศไทยเป็น ชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ให้ภาคตะวันออกเป็นฐานตามโครงการจัดตั้ง ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications (GI) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว  คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี”

JST_9952-S

        นายมานะ นพพันธ์ นายกสมาคมชาวจันทบุรี กล่าวว่า “สมาคมชาวจันทบุรี ก่อตั้งมาครบ 57 ปี และยังคงความรักความสามัคคีมาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยพัฒนาเมืองจันทบุรีของเราให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน เรายังส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิก ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในทุกๆปี นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสุขภาพ และพลานามัย ด้วยการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้สมาชิกและครอบได้มาร่วมกันออกกำลังกายอยู่เนื่องๆ

JST_9920-S

       อีกหน้าที่หนึ่งของเราก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เราจึงได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ชวนเที่ยวน้ำตก ชิมทุเรียน ช้อปสินค้าโอท็อป เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เมืองจันทบุรี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยว ด้วยการพาชิมผลไม้ ทุเรียนนวลทองจันท์ ซึ่งเป็นพันธ์ุที่พัฒนาขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะ ถึงสวนกันเลยที่เดียว เที่ยวน้ำตกคลองนารายณ์ ที่รัชกาลที่ 4 เคยเสร็จพร้อมรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ แล้วปิดท้ายด้วยการช้อปสินค้าโอท็อปที่ชุมชนเกาะเปริด กระจายรายได้สู่ชุมชน”

JST_9913-S

       สมาคมชาวจันทบุรี (ส.จ.บ.) จัดประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

JST_9718-S

 ชิมสละพันธ์ุสุมาลี ที่สวนลุงปรีชา ปิยารมย์ 

JST_9713-S

JST_9716-S

JST_9707-S

          เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมืองจันทบุรี ด้วยการชิมสละที่สวนลุงปรีชา ปิยารมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโปร่งแรด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร มีทั้งหมด 130 ไร่ ปลูกลำใยประมาณ 1,000 ต้น สละพันธ์ุสุมาลียี่สิบกว่าไร่ประมาณ 600 กอ มังคุดก็ปลูกด้วย ได้ผลผลิตจากสละปีละ 30 ตัน ราคาออกจากสวนมีตั้งแต่ราคา 55 – 70 บาท สละที่นี่จะต่างจากที่อื่นคือ ช่อใหญ่ ผลโต รสชาติ หวาน ไม่ออกเปรียวเหมือนสวนอื่น เพราะที่สวนนี้เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยหมักไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาค่าแมลงที่ทำจากพืช ทำให้ผลสละหวานหอมละมุนทุกผล

JST_9717-S

JST_9711-S

       แนะนำเลยว่าถ้ามาเที่ยวเมืองจันท์อยากกินสละต้องมากินที่ สวนลุงปรีชา ปิยารมย์รับรองไม่ผิดหวัง และมีให้กินตลอดทั้งปี แต่ต้องติดต่อเขามาก่อน นอกที่นี้ที่ยังมีลำใย มังคุด และทุเรียน ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองตามฤดูกาลอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 092 – 624 – 6699, 096 – 145 – 4695 Facebook piyaromfruitfarm Line @piyaromfarm

JST_9819-S

 ชิมทุเรียนพันธุ์แท้เมืองจันท์ที่สวนนวลทองจันท์

JST_9802-S

JST_9797-S

JST_9814-S

JST_9733-S

JST_9743-S

JST_9778-S

          ทุเรียนพันธุ์นวลทองจันท์ได้รับการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเมื่อสามสิบปีก่อน จากทุเรียนพันธ์ุชะนี เอาเมล็ดมาปลูกกลายพันธ์ุเป็นทุเรียนพันธ์ุพวงมณี เพราะไปปลูกที่บ้านแม่มณีจึงได้ชื่อว่าพันธ์ุพวงมณี ต่อมาเกษตรกรได้นำเอาเมล็ดทุเรียนที่เกิดการผสมเกสร ระหว่างทุเรียนพันธ์ุหมอนทองกับพวงมณี มาปลูกจึงเป็นทุเรียนพันธ์ุนวลทองจันทร์ในปัจจุบัน การปลูกโดยเมล็ดจะทำให้ทุเรียนกลายพันธ์ุ ผลของการกลายพันธุ์ทำให้ทุเรียนพันธ์ุนวลทองจันทร์ มีลำต้นสูงโปร่ง ใบใหญ่ แข็งแรงทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง และโรคพืชได้ดี ให้ผลผลิตลูกใหญ่ผลกลมเหมือนก้านยาว เนื้อละเอียดสีเหลืองทองเหมือนพวงมรณี พูใหญ่รสชาติหวานละมุนกว่าหมอนทอง

JST_9863-S

JST_9862-S

JST_9841-S

JST_9828-S

          สวนนวลทองจันท์ ตั้งอยู่ที่ บ้านมาบไพ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มาถึงจันทบุรีแล้ว ไม่ได้มากินทุเรียนใต้ต้นทุเรียนถือว่าขาดอะไรไปอย่าง ยิ่งเป็นทุเรียนพันธุ์นวลทองจันท์ ที่พัฒนาพันธ์ุขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยแล้ว มีให้ลิ้มลองรสชาติที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย

JST_0057-S

            เที่ยวน้ำตกคลองนารายณ์

JST_0047-S

JST_0070-S

JST_0058-S

JST_0053-S

           น้ำตกคลองนารายณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพราะรัชกาลที่ 4 เสด็จมาพร้อมรัชกาลที่ 5 ซึ่งตอนนั้นยังทรงพะเยาว์อยู่ และรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างเจดีย์กลางน้ำตกไว้ 1 องค์ เมื่อครั้งเสร็จประภาสน้ำตกแห่งนี้ แต่ปัจจุบันได้ถูกสายน้ำพัดองค์เจดีย์พังทะลายไปหมดแล้ว มีแต่ซากอิฐเก่าขององค์เจดีย์ที่ยังคงหลงเหลือไว้เป็นหลักฐาน สมาคมชาวจันทบุรีมีแนวคิดที่จะบรูณะองค์พระเจดีย์ขึ้นมาใหม่ โดยสร้างไว้ที่ริมตลิ่งข้างน้ำตก ให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มากราบไว้องค์พระเจดีย์ เพื่อระลึกถึงพระบารมีของรัชกาลที่ 4 ที่มีต่อชาวจันทบุรีและประเทศไทย

JST_0061-S

JST_0069-S

JST_0076-S

      ตัวน้ำตกคลองนารายณ์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว บ้านคลองนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไหลจากยอดเขาสระบาปลงสู่บ้านคลองนารายณ์ มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นแรกคือชั้นที่กำลังจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ อยู่ห่างจากศูนย์บริกานักท่องเที่ยวประมาณ 500 เมตร ชั้นที่สองเป็นบ่อน้ำสักศักสิทธิ์ อยู่ห่างจากชั้นแรก 1 กิโลเมตร ชั้นที่สามเป็นชั้นน้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่งเป็นชั้นน้ำตกที่สวยที่สุดของน้ำตกคลองนารายณ์ อยู่ห่างจากน้ำตกชั้นที่สอง 1 กิโลเมตร ชั้นที่สี่ชื่อน้ำตกกลาง และชั้นที่ห้าชั้นสุดท้ายชื่อน้ำตกอัศจรรย์

JST_9957-S

  ชมวัดทองทั่ว วัดเก่าสมัยอยุธยา 

JST_9961-S

JST_9965-S

JST_9976-S

JST_9981-S

         วัดทองทั่ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่าวัดเพนียด ต่อมาในปีพ.ศ. 2310 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ย้ายมาตั้งใหม่เป็นวัดทองทั่วในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2318 พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร และได้พระราชทานให้วัดทองทั่วเป็นพระอารามหลวงในปีเดียวกัน

JST_9982-S

JST_9988-S

          ตัวพระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วซ้อนอยู่บนทรงปั้นหยา มีชายคายื่นออกมาคุมระเบียงพระอุโบสถไว้ทั้งด้านหน้าและหลัง ซึ่งเป็นทรงที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวพระอุโบสถได้รับการบรูณะมาแล้วหลายครั้ง ครั้งล่าสุดบรูณะเมื่อปีพ.ศ. 2542 อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระอุโบสถมีใบเสมาคู่ ทำจากหินทรายเนื้อละเอียด แกะสลักรูปเทวดาถือดอกบัว 2 ดอกแยกซ้าย ตั้งอยู่ทั้ง 8 ทิศ รอบพระอุโบสถ ภายประดิษฐาน พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์ หรือ หลวงพ่อทอง เป็นพระพุทธรูปศิลปอยุธยาตอนปลาย

JST_0039-S

          เมืองโบราณเพนียด

JST_0035-S

JST_0038-S

              ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ติดกับวัดทองทั่ว ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เพราะวัตถุโบราณที่ขุดพบ เช่นเทวรูปหินทราย ทับหลัง ได้การกำหนดอายุจากกรมศิลปากรแล้ว อยู่ในช่วงอายุ พ.ศ. 1093 – 1345 ซึ่งตรงกับปลายของสมัยอาณาจักรเจนละ

JST_0040-S

JST_0041-S

           ปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงเมือง ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง และแนวหินศิลาแลงที่ก่อขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า สันนิษฐานว่าเป็นบารายเก็บน้ำที่อยู่ติดกับกำแพงเมือง นอกจากนี้มียังมีต้นสมอพิเภกต้นใหญ่อายุกว่าร้อยปี ขึ้นอยู่บนกำแพงหินศิลาแลง ต้นสมอพิเภกที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่น เพราะเมื่อตอนใบมันล่วงหล่นลงมาแล้วจะเป็นสีเหลือง มีอักษรขอมโบราณ ตัว ร เรือ ปรากฏอยู่แทบทุกใบ

JST_0004-S

        พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเพนียด

JST_0006-S

JST_0008-S

JST_0011-S

JST_0013-S

           ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทองทั่ว ภายในเก็บวัตถูโบราณที่ขุดได้จากเมืองโบราณเพนียดไว้จำนวนมาก เช่น ทับหลังโพรกแมง เสาประดับกรอบประตู ศิลางาช้าง ตู้คัมภีร์โบราณ ใบคัมภีร์โบราณ พระกรุสมัยอยุธยาตอนปลาย รูปแกะสลักเทวรูปหินทราย และอื่นอีกมากมาย

JST_0020-S

JST_0024-S

JST_0025-S

JST_9993-S

           พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเพนียด ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการ 9.30 – 16.00 น. (เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (กรุณาติดต่อล่วงหน้า) โทร. 089 – 249 – 0058, 091- 998 – 6373

JST_0101-S

          ช้อปสินค้าโอท็อปที่เกาะเปริด

JST_0144-S

          ก่อนจบทริปนี้แวะทานข้าวกลางวันที่ชุมชนเกาะเปริด บางคนยังอ่านผิดว่าชุมชนเกาะ เป – ริด อยู่ คนในชุมชนยืนยันให้เรียกว่าชุมชนเกาะเปริด อาหารกลางที่ทำให้คณะของเราทานก็มี แกงคั่วปูม้าใส่หน่อไม้ดอง ห่อหมกปลาทะเล ปลาโอทอดน้ำปลา ต้มสัมปลาโอ กุ้งธรรมชาติต้ม บอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่าง รสชาติแบบพื้นบ้านแท้ๆ น่าจะอร่อยกว่าอาหารของบางโรงแรมด้วยซ้ำ

JST_0110-S

JST_0136-S

JST_0181-S

          ชุมชนเกาะเปริด ตั้งอยู่ที่ เป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ที่ยังคงอาชีพทำประมงไว้อย่างเหนียวแน่น ทุกหัวรุ่งจะมีเรือประมงชายฝั่ง แล่นออกไปหา กุ้ง หอย ปลาหมึก ปู ปลา กับเข้าฝั่งตอนสายของวัน นำมาขายสดเป็นกิโลได้ก็ขาย เหลือจากขายก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อป สินค้าโอท็อปของชุมชนก็มี ปลากุเลาเค็ม หัวน้ำปลาน้ำหนึ่ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกันได้ถึงแหล่งผลิตเลยที่เดียว

JST_0104-S

JST_0150-S

JST_0157-S

      เกาะเปริดเป็นสถานที่ท่องโดยชุมชน ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มากมัก แต่ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอย่างเต็มที่ สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ ให้นักท่องเที่ยวมากราบขอพร หินหมูสีชมพู น่าจะเป็น Unseen Thailand เพราะมีที่เกาะเปริดที่เดียวในประเทศไทย ชมการซ่อมเรือประมงพื้นบ้าน การซ่อมอวนหาปลา เป็นต้น

JST_0175-S

          ส.จ.บ. “ชวน ชิมทุเรียน เท่ียวน้ำตก ช้อปสินค้าโอท็อป เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เมืองจันทบุรี” ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว ก็ขอสรุปว่าเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่อย่างแท้จริง เพราะเป็นทริปที่ครบทุกอรรถรส ได้ทั้งศึกษาความเป็นมาของเมืองจันทบุรีโบราณ ชิมทุเรียนอร่อยสุดยอดของเมืองจันท์ เที่ยวน้ำตกที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทย  ท่องเที่ยวในชุมชนชาวประมงที่ยังบริสุทธิ์อยู่ ช้อปสินค้าโอท็อปเพื่อกระจายลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ใครจะมาเที่ยวตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แบบผมก็ไม่ว่ากันครับ