THEWAYNEWS > Hot > ทกจ. จังหวัดจันทบุรี ติดอาวุธองค์ความรู้ 10 ชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

        ทกจ. จังหวัดจันทบุรี ติดอาวุธองค์ความรู้ 10 ชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

JAO_9558-1S

          ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี” เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ เพิ่มทักษะความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ติดอาวุธทางด้านองค์ความรู้ การจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชน ให้คนชุมชนนำไปใช้บริหารจัดด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ บูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

JAO_9555-S

นางสาวดวงเดือน สดแสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เป็นประธานเปิดอมรม โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี” พร้อมด้วย นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระยอง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมีนายมานิตย์ บุญฉิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นางพัฒน์มาศ วงค์พัฒนศิริ ที่ปรึกษา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นายชาธร โชคภัทระ นักเขียน/ช่างภาพอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านตลาดในประเทศ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายสุเทพ ช่วยปัญญา คณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นวิทยากรภาคสนาม และตัวแทน 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมสัมมนาคับคั่ง

JAO_9569-S

นางสาวดวงเดือน สดแสงจันทร์ กล่าวว่า “เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เราจึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี” ขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ เพิ่มทักษะความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ติดอาวุธทางด้านองค์ความรู้การจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวโดยชุมชน ให้คนชุมชนนำไปใช้บริหารจัดด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนของตนเอง

JAO_9516-S

การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism (CBT) คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี 4 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม – องค์กรชุมชน – การจัดการ – การเรียนรู้ เมื่อคนในชุมชนมีองค์ความรู้แล้ว ก็จะได้เริ่มต้นดำเนินการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง”

JAO_9567-S

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร กล่าวว่า “ผมมาในวันนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะทกจ.ของเราไม่ได้พัฒนาแต่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เรายังให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับคนในชุมชนด้วย เพื่อที่เขาจะได้ทำการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวของเขาเอง เป็นแก้ปัญหาที่ตรงจุดมาก ถ้าเราให้แต่งบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาอย่างเดียว ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่นำงบไปใช้ผิดเป้าหมายและไม่มีแบบแผน แต่ถ้าเราให้ความรู้เขาไปด้วย คนในชุมชนเขาก็จะใช้งบประมาณของแผ่นดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และเป็นไปตามเป้าหมายของชุมชนที่ว่างไว้

JAO_9531-S

ถ้าโครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผมก็จะนำเอาความรู้ที่ได้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปปรับใช้กับจังหวัดระยองที่ผมรับผิดชอบอยู่ ได้บ้างไม่มากก็น้อย หรืออาจจะเชิญวิทยากรในโครงการนี้ ไปอบรมให้กับคนในชุมชนของผมบ้างในอนาคต”

JAO_9562-S

          นางพัฒน์มาศ วงค์พัฒนศิริ บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” คืออะไร?

JAO_9565-S

              นายมานิตย์ บุญฉิม บรรยายเรื่อง “การตลาดและการทำประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

JAO_9571-S

            นายชาธร โชคพัฒธระ บรรยายเรื่อง “การจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ข้อดีข้อเสียของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ทกจS

การอบรมในครั้งนี้มี 10 ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนคมบาง อำเภอคมบาง ชุมชนกระแจะ ชุมชนเขาแก้ว อำเภอนายายอาม ชุมชนริมน้ำ ชุมชนเพนียด ชุมชนบางสระเก้า อำเภอเมือง ชุมชนมะขาม อำเภอมะขาม ชุมชนเขาคิชกุฏ กิ่งอำเภอเขาคิชกุฏ ชุมชนคลองขุด อำเภอท่าใหม่  ชุมชนเนินสมบรูณ์ อำเภอแก่งหางแมว โดยในวันที่ 7 เมษายน 2561 วิทยากรทั้ง 5 คน ได้ลงพื้นที่ 10 ชุมชนต้นแบบ วิทยากรลงพื้นที่ท่านละ 2 ชุมชน ทั้งช่วงเช้าและภาคบ่าย เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับทั้ง 10 ชุมชน ต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี ที่สมัครเข้ามาและมีใจที่อยากจะทำการท่องเที่ยวโดยชุมช

AA-S

โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 ชุมชนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ 10 ชุมชนต้นแบบ และอมรมในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

IMGP4756

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 99/1 ถนน สฤษดิเดช ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-325945 สำนักงาน : 039-325945 โทรสาร : 039-313260. E-mail: chanthaburi@mots.go.th.